top of page
2019-03-001-003 Juramed.jpg
Om os

Behandlingsskadehjælp (Juramed A/S) forretningsbetingelser

Senest opdateret: 7/9-2023

Vilkår, Betingelser og Prisliste (Forretningsbetingelser) for Juramed A/S’ ydelser

 

Disse forretningsbetingelserne er gældende for samarbejdet mellem den skadelidte eller dennes rådgiver (Skadelidte) og Juramed A/S (Juramed) via portalen Behandlingsskadehjælp på www.juramed.dk (Portalen eller denne hjemmeside) som ejes og drives af Juramed A/S.

Skadelidte accepterer disse Forretningsbetingelser som et aftalegrundlag mellem Skadelidte og Juramed ved indsendelse af Juramed ’s erstatningsformular til Juramed via Portalen herunder afregningsprincipper overfor Juramed jf. Afsnit 6.

 

Generelle oplysninger:


Juramed A/S
CVR.nr 41885491
Leonorevej 6 

9000 Aalborg
Danmark

E-mail: kontakt@juramed.dk

 

 

 

1. Juramed ‘s ydelser

 1. Efter indsendelsen af Skadelidtes ansøgning på Portalen foretager Juramed en vurdering af gennemførligheden af Skadelidtes eventuelle krav på patienterstatning med hovedvægt på lægefaglig vurdering herunder om Juramed kan være behjælpelig med sagen og vil indtræde i denne og repræsentere skadelidte overfor Patienterstatningen (PEBL) (www.pebl.dk).

 2. Vurderer Juramed at kunne være behjælpelig med sagen, udarbejder Juramed kvalificeret ansøgning om erstatning med fokus på de lægefaglige aspekter for optimering af Skadelidtes muligheder for at opnå erstatning.

 3. Vurderer Juramed ikke at kunne være behjælpelig med sagen, vil Skadelidte modtage besked herom og er ikke forpligtet til at erlægge betaling for allerede udført arbejde.

 4. At indhente information om sagen fra eksterne kilder, samt at videregive Skadelidte kontaktinformationer og data om skaden til PEBL, som er beskrevet i Persondatapolitikken

 5. Indsendelse af kvalificeret ansøgning til PEBL og supplering af ansøgning

 6. Følger sagen ved PEBL og informerer Skadelidte om status m.v.

 7. Inddriver og udbetaler kompensation, godtgørelse og/eller erstatning til Skadelidte hvis erstatning opnås

 8. Påklager (Anke) - efter Skadelidtes ønske - afgørelser for Skadelidte med hovedvægt på lægefaglig vurdering af sagen. Note: Sager hvor Skadelidte selv har ansøgt om erstatning og fået afslag, så kan Juramed ikke hjælpe med at anke sagen.

 

2. Skadelidtes forpligtelser i relation til sagens behandling

 1. At indsende underskrevet fuldmagt, når Juramed har accepteret at behandle Skadelidtes sag samt Juramed's ret til at inddrive Skadelidtes godtgørelse og erstatningsbeløb hos de respektive hæftende myndigheder og forsikringsselskaber mv

 2. At afgive samtykkeerklæring til sagens videre behandling hos PEBL.

 3. At indestå for, at de oplysninger Skadelidte har afgivet i sin ansøgning til Juramed er rigtige 

 4. At besvare forespørgsler fra Juramed sandfærdigt og uden unødigt ophold og dermed loyalt medvirke til sagens oplysning

 5. At sikre, at Skadelidte er bemyndiget til og har rets evne til at indgå på disse Forretningsbetingelser på egne vegne og hvis relevant på vegne af skadelidte, herunder mindreårige.

 6. At sagen ikke allerede er tildelt/overdraget til 3. Part herunder advokat, rådgiver eller anden partsrepræsentant forinden Skadelidte har indsendt sin ansøgning til Juramed. I så fald er Skadelidte forpligtet uden unødigt ophold at bringe et sådant forhold til ophør ellers vil sagen blive afvist af Juramed og eventuelle allerede påløbne omkostninger til sagens behandling faktureres Skadelidte, jf. Afsnit 6.

 7. At indsende nødvendige oplysninger herunder eventuelt journalmateriale vedrørende Skadelidtes behandlingsforløb til Juramed.

 8. At sagen eller eventuelt krav - efter indgivelse af ansøgning til Juramed – ikke overdrages til nogen anden part. Hvis denne forpligtelse ikke overholdes, vil Juramed være berettiget til at stoppe sagen og kræve honorering for allerede udført arbejde jf. Afsnit 5.

 9. At gøre sig bekendt med forældelsesreglerne anvist på Portalen forinden Juramed ‘s erstatningsformular indsendes via Portalen. Det er således Skadelidte (eller den der søger på vegne af skadelidte) der bærer risikoen for, at der indsendes ansøgning tids nok til, at Juramed kan – uden unødigt ophold- vurdere gennemførligheden af sagen og foretage endelig anmeldelse.

 

 

3. Behandlingen af sagens oplysninger herunder fortrolighed

 1. Skadelidtes ansøgning, herunder angivne oplysninger vil indeholde personfølsomme oplysninger af fortroligt karakter og beskyttes af Juramed som beskrevet i vores Persondatapolitik, der kan findes på Portalen.

 

 

4. Skadelidtes ret til at bringe samarbejdet til ophør

 1. Når Skadelidte har indgivet sin ansøgning til Juramed og Skadelidte har modtaget accept af sagen fra Juramed, har Skadelidte samtidig hermed givet samtykke til, at levering af ydelsen er begyndt.

 2. Skadelidte kan fortryde at have indgivet sin sag til Juramed ved på skriftligt grundlag at informere Juramed herom via Portalen eller til Juramed ’s e-mail (ved oplysning af Fornavn, Efternavn, CPR-nummer, Telefon nummer, E-mail adressen, Sagsnummer samt årsag til fortrydelse).  Fra modtagelsen af sådan meddelelse vil Juramed ikke længere være forpligtet til at foretage sig videre i sagen uanset hvor sagen måtte befinde sig i sagsforløbet.

 3. Skadelidte vil herefter blive opkrævet betaling for allerede udført service jf.  Afsnit 6.

 

 

5. Juramed ‘s ret til at bringe samarbejdet til ophør

 1. Juramed kan vælge at stoppe sagsbehandlingen og samarbejdet med Skadelidte med skriftlig meddelelse herom til Skadelidte, hvis Skadelidtes ikke overholder sine forpligtelser som beskrevet i Afsnit 2.

 2. Når som helst uden varsel at ophøre med enhver yderligere sagsbehandling, f.eks. fordi nye oplysninger i sagen efter Juramed ‘s opfattelse umuliggør opnåelse af erstatning, retsreglerne er ændret, skaden er blevet forældet, osv.

 3. Hvis 6.a træder i kraft, og der ikke er tildelt erstatning til Skadelidte på tidspunktet, vil der skulle afregnes svarende til principperne i Afsnit 6.

 

 

6. Omkostninger og afregningsprincipper

 1. Juramed forfølger Skadelidtes sag efter ”Ingen erstatning - Ingen regning” princippet (No Cure No Pay). Det betyder, at der ikke afregnes for Juramed ‘s bistand i sagen, medmindre sagen anerkendes og der udbetales erstatning til Skadelidte.

 2. Afregning for vores service (Afregning) i forbindelse med vundne sager sker efter vores prisliste (Prisblad) i Afsnit 10.1 og 10.3.

 3. Afregning opkræves ikke før Juramed har inddrevet erstatningsbeløbet hos det forsikringsselskab/den region/andre som skal dække patientskaden

 4. Retten til No Cure No Pay forudsætter, at Juramed afslutter sagen. No Cure No Pay suspenderes dermed, såfremt Skadelidte bringer samarbejdet om sagen til ophør under forløbet jf. Afsnit 4, eller Juramed bringer samarbejdet om sagen til ophør jf. Afsnit 5. Skadelidte vil i sådanne tilfælde være forpligtet til at betale omkostninger svarende til den service der er forbrugt på sagen hos Juramed jf Afsnit 10.2. Der vil her ske direkte fakturering til Skadelidte med betalingspligt.

 5. I særlige tilfælde hvor erstatningsudbetalingen - på trods af den underliggende fuldmagt om udbetalingsforpligtelse direkte til Juramed - måtte være sket til Skadelidte, er Juramed berettiget til at fakturere Afregning direkte til Skadelidte og Skadelidte er forpligtet til betaling heraf. Såfremt Skadelidte ikke honorerer sin betalingsforpligtelse i relation hertil rettidig, vil Juramed søge beløbet inddrevet.

 

7. Inddrivelse og udbetaling af erstatning

 1. Så snart der foreligger en afgørelse fra PEBL i Skadelidtes sag vedrørende ret til erstatning, vil Juramed sende påkrav til pågældende skadevolder/den hæftende region eller forsikringsselskab med anmodning om udbetaling af erstatningen til Juramed efter ankefristens udløb.

 2. Har ingen parter anket afgørelsen, indbetales erstatningen/godtgørelsen af pågældende skadevolder/hæftende region eller forsikringsselskab med frigørende virkning til Juramed ‘s  klientkonto i Handelsbanken.

 3. Juramed udbetaler herefter uden ugrundet ophold beløbet på erstatning/godtgørelsen efter fradrag af Afregning til Skadelidte.

 4. Godtgørelsen/erstatningen indsættes på Skadelidtes Nem-konto, medmindre Skadelidte har anmodet om indsættelse af beløbet på kreditorbeskyttet konto. Sidstnævnte fordrer, at der er fremsendt behørige oplysninger om en sådan konto fra Skadelidtes bank til Juramed. Der gøres opmærksom på, at ikke alle erstatningsbeløb kan kreditorbeskyttes.

 5. Omkostninger til eventuelle bankgebyrer/overførselsgebyrer bæres af Skadelidte.

 6. For alle erstatnings- og godtgørelsesbeløb, der indsættes på Juramed ‘s klientkonto gælder, at tilskrevne positive renter tilfalder Skadelidte og negative renter afholdes ligeledes af Skadelidte og fratrækkes dermed ved udbetaling af erstatningen

 

8. Garanti og Forsikring

 1. Juramed har professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark

 2. Juramed yder ingen garanti for sine ydelser, men forpligter sig til at yde den bedste service

 3. Krav om erstatning eller kompensation, Juramed måtte ifaldes, kan beløbsmæssigt ikke overstige den for Juramed ’s vedkommende Afregning eller den betaling der skulle ske i forbindelse med opsigelse af samarbejdet jf. Afnsit 4 og Afsnit 5 til Juramed, jf. de i dansk ret udviklede erstatningsretlige principper

 

 

9.Værneting og lovvalg

 1. Enhver tvist om forståelsen af ovennævnte Forretningsbetingelser kan af begge parter indbringes for de danske domstole og skal afgøres efter dansk rets almindelige regler.

 

 

10.Prisblad

 1. Afregning for vores service (Afregning) i forbindelse med vundne sager sker efter vores Prisblad som er vist nedenstående i sektion 10.3Vores prisblad og de forskellige afregninger er baseret på den tid som vi har brugt på din sag. Jo større og kompleks sag, jo større tidsforbrug, og oftest jo større erstatning, og dermed større afregning. Men det som er væsentligt er, at vores afregning aldrig overstiger det erstatningsbeløb som Du modtager. 

 2. Bringer Skadelidte samarbejdet om sagen til ophør jf. Afsnit 4 eller Juramed bringer samarbejdet om sagen til ophør jf. Afsnit 5, vil Juramed fakturere Skadelidte for timer forbrugt på sagen, til en timesats på 2.250,00 Danske kroner eksklusiv moms

 3. Prisblad:

 

prisblad 05062023.png

Hvad betyder det?

 

Punktet betyder at når du indsender vores erstatningsformular vil vi evaluere sagen, og hvis vi mener at du har mulighed for erstatning, så vil vi varetage sagen for dig, herunder udarbejde kvalificeret og knivskarp ansøgning til Patienterstatningen (PEBL), så dine chancer for erstatning øges.

 

Hvis du opnår erstatning, så vil vi være berettiget til vores afregning. Ellers koster det dig intet.

Hvad betyder det?

 

Dette betyder at når vi har accepteret din sag så vi ser på din skade med lægefaglig vurdering, udarbejder ansøgning hvor vores argumenter er skåret til og indsender den til Patienterstatningen (PEBL).

 

Herefter vil vi tage os af alt ifht. Patienterstatningen (PEBL) og sikre at din sag fremtræder knivskarpt

Hvad betyder det?

 

Punkterne betyder at vi skal have en fuldmagt og samtykke erklæring fra dig, for at vi kan arbejde med din overfor Patienterstatningen (PEBL). Det er dokumenter vi sender til dig som du skal underskrive. Hvis du ikke gør, så arbejder vi IKKE med din sag

Hvad betyder det?

 

Punktet betyder at der kun kan være en part som repræsenterer dig. Hvis du allerede har en rådgiver på din sag, så skal dette forhold bringes til ophør, for at vi vil arbejde med din sag.

Hvad betyder det?

 

Punktet betyder at du skal sikre at din skade ikke er for gammel. Klik på linket og se på vores hjemmeside angående forældelsesregler.

Hvad betyder det?

 

Punktet betyder at vi passer rigtig godt på dine informationer som du deler med os.

Hvad betyder det?

 

Punktet betyder at du skal give os besked så hurtigt muligt hvis du vil afbryde samarbejdet. Når du har afbrudt samarbejdet, så arbejder vi IKKE længere med din sag.

Hvad betyder det?

 

Punktet betyder at hvis du afbryder samarbejdet med os, så fakturerer vi dig for den tid vi har brugt på din sag.

Hvad betyder det?

 

Punkterne betyder at vi kan afbryde samarbejdet med dig 1) hvis du har givet os usande oplysninger elign, eller 2) hvis vi der fremkommer information hvor vi mener at du ikke kan opnå erstatning. Hvis vi afbryder samarbejdet pga. nr. (1), så vil vi fakturere dig for den tid vi har brugt på din sag.

Hvad betyder det?

Punkterne betyder at du betaler kun for vores arbejde hvis du får erstatning.

Den betaling som vi opkræver er baseret på den tid som vi har brugt på din sag. Jo større og kompleks en skade, og dermed potentielt en større erstatning, jo større tidsforbrug. Du kan se vores priser i Afsnit 11

Vi opkræver IKKE betalingen fra dig, før at du har modtaget din erstatning

Hvad betyder det?

Punktet betyder, at normalvis udbetales din erstatning til vores klientkonto. Derfra udbetaler vi din erstatning til din konto, modregnet vores afregning.  Hvis din erstatning ved en fejl og i modstrid med den fuldmagt du har givet os, udbetales til dig direkte, så fakturerer vi dig i stedet for vores arbejde.

Hvad betyder det?

Punktet betyder at din erstatning indbetales til vores klientkonto. Derfra udbetaler vi din erstatning til din konto, modregnet vores afregning.

Hvad betyder det?

Punkt 10.3:

Dette er vores prisblad. Her kan du se hvor eget du skal betale os hvis du opnår erstatning.

Eksempel: Hvis du opnår 30.000kr i erstatning, så skal du betale os 3.750 kr inkl. Moms. For vores arbejde. Hvis du ikke opnår erstatning, så skal du betale os 0 kr

Vores prisblad og de forskellige afregninger er baseret på den tid som vi har brugt på din sag. Jo større og kompleks sag, jo større tidsforbrug, og oftest jo større erstatning.

 

Vi har gjort det nemt for dig at se hvor meget du skal betale – ifht. den erstatningssum som du opnår - så der ikke er nogle overraskelser for dig.

Note:

Vi opkræver IKKE betalingen fra dig, før at du har opnået og modtaget din erstatning

 

 

Punkt 10.2:

Punktet viser den timepris du skal betale hvis du eller vi* afbryder samarbejdet før du har opnået erstatning.

Den samlede betaling som du vil blive faktureret opgør vi på det tidspunkt hvor samarbejdet afbrydes og er baseret på de timer der er arbejdet på din sag.

 

*Note:

Vi fakturerer dig kun hvis du har givet os usande oplysninger elign, og vi dermed opsiger samarbejdet

bottom of page